Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii TIMIS

 

Adresa:

Gheorghe Lazăr, nr. 9 B, 300081, Timişoara, Jud. Timiş

tel: 0256/204800

e-mail : info.adm@dgfptm.ro

 

Program de lucru: Luni-Joi: 08.00-16.30, Vineri 08.00-14.00

Program de lucru cu publicul : Miercuri : 08.30-18.30

Luni, Marti, Joi, Vineri : 08.30-16.30

                                                                  

Atributii specifice:

Desfasoara activitati operative pentru aplicarea politicii fiscale a statului pentru contribuabilii mijlocii, la nivelul judetului Timis

Sef administratie :  Mircea SIMERIA

etaj I, cam. 101

Audiente : zilnic, 10.00-13.00 

Structura organizatorica:

Serviciul Registru contribuabili, declaratii fiscale si bilanturi contribuabili mijlocii

etaj I, cam.103

Interior : 616

Program de lucru cu publicul : Miercuri : 08.30-18.30

Luni, Marti, Joi, Vineri : 08.30-16.30

 

Sef serviciu :  Simona NEMESAN

 

Problematici :

·         gestioneaza activitatea de inregistrare fiscala a contribuabililor mijlocii si a sediilor secundare ale acestora;

·         administreaza registrul contribuabilului;

·         constata nedepunerea in termen a declaratiilor de inregistrare fiscala si aplica amenzile prevazute de reglementarile legale in vigoare;

·         desfasoara activitatea de gestiune a declaratiilor fiscale;

·         primeste si proceseaza declaratiile fiscale asigurand verificarea si valorificarea acestora, potrivit reglementarilor in vigoare;

·         identifica contribuabilii care nu au depus declaratii fiscale si ii instiinteaza despre obligatiile declarative ce le revin potrivit legii;

·         constata si sanctioneaza contraventional, respectiv aplica sanctiunile pentru faptele prevazute de legislatia in vigoare privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor fiscale;

·         ia masuri pentru cresterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor;

·         procedeaza la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor;

·         preia si prelucreaza datele din declaratiile fiscale si situatiile financiare;

·         primeste si inregistreaza situatiile financiare si urmareste aplicarea legislatiei privind termenele de depunere;

·         aplica fluxurile privind declararea contribuabililor inactivi, cat si cele pentru indreptarea erorilor materiale si pentru reactivarea contribuabililor declarati inactiv, potrivit competentelor si procedurii stabilite prin OPANAF;

·         aplica procedura de acordare a regimului de declarare derogatoriu;

·         procedeaza la stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule; primeste cererile privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule; analizeaza cererile si documentatia anexata si calculeaza timbrului de mediu datorat, intocmeste Referatele si Deciziile de calcul al timbrului de mediu pentru autovehicule;

·         procedeaza la intocmirea Registrului operatorilor intracomunitari;   

·         participa la operatiunea de fiscalizare a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate pe raza teritoriala a administratiei, conform alin.(3) al art.103 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.28/1999 aprobate prin H.G. nr.479/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

·         participa la operatiunile de inlocuire, sigilare, ridicare si activare a memoriei fiscale, operatiuni ce se efectueaza la locul de instalare a apratului de marcat electronic fiscal;

 

Compartiment gestionare dosare fiscale si arhiva

etaj I, cam. 103

Interior: 616

Problematici :

 

·         asigura aplicarea legislatiei cu privire la gestionarea dosarelor fiscale;

·         asigura formarea dosarului fiscal, ca urmare a inregistrarii fiscale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

·         asigura si raspunde de gestionarea documentelor arhivate in dosarul fiscal;

·         supravegheaza respectarea reglementarilor legale privind accesul la dosarele fiscale;

 

Compartimentul analiza de risc

etaj I, cam. 103

Interior: 617

Asigura coordonarea:  Monica ARADEAN

Program de lucru cu publicul : Miercuri : 08.30-18.30

Luni, Marti, Joi, Vineri : 08.30-16.30

 

Problematici:

 

·         solutioneaza, pe baza analizei de risc, deconturile cu sume negative de TVA, cu optiune de rambursare care se incadreaza in categoria deconturilor cu risc fiscal mic;

·         intocmeste deciziile de rambursare a TVA;

·         inainteaza structurii de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P. Timis, deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare care urmeaza a fi solutionate, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, cu control anticipat, insotite de documentatia aferenta;

·         prelucreaza rezultatele raportului de inspectie fiscala si editeaza documentele de rambursare, respectiv deciziile de rambursare, pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare pentru care suma aprobata la rambursare este egala cu suma solicitata;

·         transmite catre compartimentul de colectare, deciziile de rambursare si deciziile de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii;

·         solutioneaza cererile de corectare a deconturilor de TVA

·         intocmeste referatul si decizia de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA, conform prevederilor legale;

·         transmite dosarele solicitarilor catre compartimentul de gestionare a dosarului fiscal in vederea arhivarii.

 

Serviciul evidenta analitica pe platitori

etaj I, cam.104 si 114

Interior: 618; 764

Program de lucru cu publicul : Miercuri : 08.30-18.30

Luni, Marti, Joi, Vineri : 08.30-16.30

Sef serviciu : Carmen BALOTESCU

Problematici :

·         de la Serviciul registru contribuabili, declaratii fiscale si bilanturi contribuabili mijlocii, primeste, zilnic, informatii privind declaratiile depuse de contribuabilii mijlocii si sediile secundare apartinand contribuabililor mijlocii, respectiv declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, deciziile de impunere si alte inscrisuri prin care sunt stabilite obligatii de plata, pe baza registrului-jurnal si a notei de predare-primire;

·         primeste zilnic de la  unitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului resedinta de judet, inregistrarile referitoare la operatiile de trezorerie (incasari, compensari, restituiri, stornari) conform registrului jurnal, operatiuni de trezorerie;

·         verifica zilnic si clarifica erorile, minusurile, incasarile fara sursa - in directa colaborare cu unitatea de trezorerie si contabilitate publica din cadrul  municipiului resedinta de judet - si asigura corectitudinea datelor privind platile in vederea prelucrarii acestora in cadrul evidentei analitice pe platitor si stingerii obligatiilor bugetare potrivit legii;

·         asigura corectarea erorilor materiale din evidenta analitica pe platitori, in conditiile legii;

·         gestioneaza subsistemul de preluare a actelor de colectare venituri, subsistemul creantelor fiscale stinse, subsistemul creantelor fiscale nestinse si subsistemul creantelor fiscale pentru care s-au acordat inlesniri la plata din cadrul Sistemului informatic de administrare a creantelor fiscale, reglementat de prevederile legale in vigoare;

·         emite decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii in conditiile prevederilor legale in vigoare, pe care le inainteaza, cu borderou, Serviciului (biroului) executare silita si stingere a creantelor fiscale contribuabili mijlocii in vederea recuperarii acestora;

·         instiinteaza debitorii despre modul in care s-a efectuat stingerea creantelor fiscale, prin plata, conform prevederilor legale;

·         transmite Serviciului inspectie fiscala contribuabili mijlocii la solicitarea acestuia, situatia obligatiilor declarate pentru perioada controlata, corespunzator fiecarui aviz de inspectie fiscala, in vederea intocmirii anexei nr. 8 “ Lista neconcordantelor” din OMFP nr. 1722/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

·         ia masuri pentru anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei;

·         elibereaza, la cererea contribuabililor, conform legii, certificatele de atestare fiscala, precum si certificate de obligatii bugetare intocmite in conditiile legii, solicitate de institutiile publice implicate in procesul de privatizare;

·         urmareste si verifica lunar modul de respectare a inlesnirilor la plata acordate contribuabililor mijlocii si sediilor secundare ale acestora, respectiv sediilor secundare apartinand marilor contribuabili care au domiciliul fiscal sau isi desfasoara activitatea, dupa caz,  pe raza teritoriala a judetului;

·         transmite Serviciului (biroului, compartimentului) procedura insolventa si lichidari, la solicitarea acestuia, informatiile si documentatia necesara formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei;

·         face propuneri privind imbunatatirea activitatii de evidenta analitica pe platitori - contribuabili mijlocii, la cererea conducerii;

 

Compartimentul de compensare/restituire

etaj I, cam. 104

Interior: 618

Program de lucru cu publicul : Miercuri : 08.30-18.30

Luni, Marti, Joi, Vineri : 08.30-16.30

 

Problematici:

 

·         primeste si inregistreaza documentatia privind restituirea/compensarea unor sume la bugetul general consolidat cu exceptia rambursarilor de TVA;

·         primeste si inregistreaza documentatia de stingere a unor creante bugetare prin modalitatile de compensare prevazute de actele normative speciale instituite in acest sens;

·         solutioneaza cererile de compensare a unor sume;

·         solutioneaza cererile de restituire a unor sume de la bugetul consolidat(altele decat cele din TVA de rambursat);

·         intocmeste referate, note de restituire si/sau compensare, conform prevederilor legale;

·         primeste de la trezorerie, notele de restituire si/sau compensare operate;

·         intocmeste adresele pentru contribuabilii mijlocii si transmite prin posta, in termenul prevazut de lege, deciziile de restituire si notele de restituire si/sau compensare.

 

 

Serviciul  executare silita si stingere a creantelor fiscale contribuabili mijlocii

etaj I, cam. 105

Interior: 619, 620

Program de lucru cu publicul : Miercuri : 08.30-18.30

Luni, Marti, Joi, Vineri : 08.30-16.30

Sef serviciu :  Catalin DALEA

 Problematici:

 

·         organizeaza, verifica si desfasoara activitatea de executare silita asupra veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorilor contribuabili mijlocii care sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare in raza teritoriala a judetului si a celor care au venituri sau bunuri urmaribile in raza teritoriala a judetului, respectiv ale debitorilor sedii secundare ale contribuabililor mijlocii, care au domiciliul fiscal pe raza judetului sau au bunuri urmaribile pe raza judetului, in vederea realizarii creantelor fiscale;  urmareste realizarea creantelor fiscale  in termenul de prescriptie;

·         asigura comunicarea titlului executoriu si a somatiei catre debitor;

·         primeste titluri executorii emise de alte organe competente, care privesc creante fiscale si confirma primirea acestora, in termenul prevazut de lege;

·         restituie titlurile executorii emise de alte organe, in situatia in care acestea nu contin elementele prevazute de lege pentru a indeplini conditia de titlu executoriu;

·         duce la indeplinire masurile asiguratorii dispuse de instantele judecatoresti, precum si alte organe competente;

·         pe baza datelor detinute, analizeaza si stabileste masurile de executare silita, in asa fel incat realizarea creantei sa se faca cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama de interesul imediat al statului, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit;

·         transmite titlurile executorii pentru inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

·         emite decizii de calcul a obligatiilor fiscale accesorii, calculeaza cheltuieli de executare sau alte sume, cand cuantumul acestora nu a fost stabilit in titlul executoriu prin care au fost instituite;

·         asigura desfasurarea procedurii de executare silita asupra bunurilor si veniturilor debitorilor;

·         identifica conturile, in lei si in valuta, ale debitorilor, deschise la unitatile specializate, precum si alte venituri ale debitorilor, in vederea aplicarii procedurii de executare silita prin poprire asupra disponibilitatilor din conturi si prin poprire asupra veniturilor debitorilor;

·         asigura respectarea prevederilor legale in vigoare privind infiintarea propririlor pe veniturile si disponibilitatile banesti, detinute sau datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane, urmareste respectarea popririlor infiintate asupra tertilor popriti, precum si asupra societatilor bancare si stabileste, dupa caz, masurile legale pentru executarea acestora;

·         asigura, in scris, instiintarea bancilor pentru sistarea totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor si retinerilor in situatia in care debitorul face plata in termenul prevazut in somatie;

·         intocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita pentru creantele constatate de organele competente ale ANAF;

·         pune in executare titlurile executorii primite de alte organe competente din cadrul MEF sau de la alte organisme, institutii publice, dupa caz;

·         asigura comunicarea, conform legii, a actelor in cadrul procedurii de colectare a creantelor fiscale fata de contribuabilii mijlocii administrati, sediile secundare ale contribuabililor mijlocii,  in termenul prevazut de lege;

·         efectueaza, atunci cand este cazul, sigilarea bunurilor mobile si imobile sechestrate, precum si  ridicarea si depozitarea bunurilor mobile sechestrate;

·         procedeaza la valorificarea bunurilor sechestrate in una dintre modalitatile prevazute de dispozitiile legale in vigoare, care se dovedeste a fi mai eficienta;

·         analizeaza propunerile facute debitorului si nivelul de acoperire a creantelor fiscale in cazul valorificarii bunurilor prin intelegerea partilor si isi da acordul cu privire la valorificarea prin aceasta modalitate;

·         asigura efectuarea publicitatii vanzarii, in termenul prevazut de lege, in cazul valorificarii bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie sau prin vanzare directa;

·         asigura organizarea si desfasurarea licitatiilor, conform dispozitiilor legale;

·         solicita organelor competente inscrierea in registrele de publicitate, a sechestrelor si sechestrelor asiguratorii asupra bunurilor imobile, precum si a  procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil in cazul vanzarii cu plata in rate;

·         distribuie sumele realizate prin executare silita potrivit ordinii de preferinta prevazute de lege, in cazul in care, la executare silita participa mai multi creditori;

·         primeste, inregistreaza, verifica si transmite Directiei generale a finantelor publice judetene, impreuna cu propunerile de solutionare cererile debitorilor persoane juridice, care solicita stingerea unor creante bugetare prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile si documentatia in sustinerea acestora;

·         intocmeste procesul verbal de trecere in proprietatea publica a statului pentru bunurile imobile, ca urmare a decizilor de aprobare a cererilor debitorilor care au solicitat stingerea unor creante bugetare prin aceasta modalitate, emise de comisia din cadrul MEF;

·         in cazul constatarii unor cazuri de debitori insolvabili transmite dosarul compartimentului de insolvabilitate;

·         verifica periodic, conform legii, contribuabilii inscrisi in evidenta separata in cadrul termenului de prescriptie;

·         primeste informatiile privind pierderea inlesnirilor la plata de catre contribuabilii mijlocii administrati si incepe sau continua procedura de executare silita;

·         primeste, verifica, analizeaza si face propuneri de solutionare a cererilor de suspendare a executarii silite prin poprire la terti si/sau asupra disponibilitatilor din conturile bancare;

·         primeste, verifica, analizeaza si face propuneri de solutionare a cererilor de suspendare a executarii silite prin sechestru;

·         primeste de la Serviciul juridic din cadrul Directiei generale a finantelor publice a judetului informatii referitoare la suspendarea executarii silite dispusa de instanta si urmareste continuarea, daca este cazul, a executarii silite la expirarea perioadei de suspendare;

·         gestioneaza subsistemul de executare silita din cadrul Sistemului Informatic de Administrare a Creantelor Fiscale;

·         indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea Administratiei finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, in legatura cu domeniul de activitate;

·         colaboreaza cu Ministerul Administratiei si Internelor, Oficiul Registrului Comertului, Ministerul Justitiei si alte organe ale administratiei publice, precum si cu organele bancare, in vederea realizarii creantelor fiscale prin executare silita a bunurilor si conturilor bancare;

·         colaboreaza cu organele de inspectie fiscala pentru culegerea de informatii suplimentare privind veniturile debitorilor, bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea acestora, precum si alte elemente necesare activitatii de executare silita a bunurilor;

·         colaboreaza cu Biroul (compartimentul) de indrumare si metodologie proceduri fiscale pentru furnizarea de informatii privind modul de aplicare a masurilor de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de celelalte dispozitii legale in materie de recuperare a creantelor bugetare de la contribuabilii mijlocii;

·         asigura aplicarea unitara a actelor normative pe linia colectarii veniturilor bugetului general consolidat de la contribuabilii administrati;

·         intocmeste formularele 01-04 si le transmit, conform reglementarilor legale in materie de contribuabili mijlocii ;

·         intocmeste avizele de garantie pentru creantele fiscale pentru care s-au emis titluri executorii si le transmite in vederea inscrieri in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

                    

Compartimentul insolvabilitate si raspundere solidara

etaj I, cam. 105

Interior: 619

Program de lucru cu publicul : Miercuri : 08.30-18.30

Luni, Marti, Joi, Vineri : 08.30-16.30

 

Problematici:

 

·         analizeaza posibilitatea declararii starii de insolvabilitate a debitorilor persoane juridice;

·         dupa declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane juridice si daca sunt indeplinite conditiile legale in materia atragerii raspunderii solidare, dispune demersurile legale prevazute in art.27 si 28 din Codul de procedura fiscala;

 

Compartimentul asistenta contribuabili mijlocii

etaj I, cam. 103

Interior: 616

Program de lucru cu publicul : Miercuri : 08.30-18.30

Luni, Marti, Joi, Vineri : 08.30-16.30

 

Problematici:

a) ia masuri specifice pentru cresterea gradului de conformare voluntara la depunerea declaratiilor fiscale si la plata obligatiilor fiscale de catre contribuabili

b) asigura acordarea asistentei contribuabililor prin mijloace specifice, astfel :

- asistenta directa, la sediul institutiei;

- asistenta telefonica;

- raspunsuri in scris si prin e-mail la intrebarile formulate de catre contribuabili;

c) asigura solutionarea, respectiv transmiterea spre solutionare, dupa caz, conform legislatiei in domeniul acordarii asistentei contribuabililor, a intrebarilor privind problematica fiscala primite prin scrisori sau e-mail de la contribuabili, precum si de la institutii publice;

d) participa la efectuarea de sondaje in scopul cunoasterii necesitatilor si opiniilor contribuabililor in legatura cu aspectele referitoare la relatia ”administratie fiscala-contribuabili”, precum si al adoptarii masurilor necesare remedierii neajunsurilor constatate si imbunatatirii gradului de acoperire a necesitatilor contribuabililor;